چیزهایی هم هست که نمی‌توان برای دیگران بازگو کرد؛ چون بیان، آن‌ها را به همان اندازه‌ای واقعی نشان می‌دهد که هستند.