سکوت حکمفرماست.
تمام نواها را با خودت برده‌ای و صدای ضربان قلبم – که با ضرباهنگ آخرین قدم‌هایت همگام شده – تنها چیزی‌ست که به گوش می‌رسد.