برای بستن ESC را فشار دهید

مکالمات

2 مقاله
0 4
4
بهار
4 دقیقه مطالعه

– حدس بزن امروز چی پیدا کردم. – چی؟ – حداقل یه تلاش می‌کردی فکر کنم یه ذره جالبه برات. یه جعبه پر از یادداشت‌های قدیمیم. ته کمد قایم کرده بودمشون که تصادفا هم چشمم بهشون نخوره. دلم نیومده بود آتششون بزنم. – چرا؟ خطرناک…

0 2
4
بهار
4 دقیقه مطالعه

– وقتی داشتم غذامو انتخاب می‌کردم یادم نبود؛ اما وقتی آوردنش و لقمه‌ی اولو گذاشتم تو دهنم، انگار همه چیز شفاف شد. یهو یادم اومد که من قبل از این فقط یه بار جوجه چینی خوردم. بعد مدرسه با میم رفتیم رستوران‌، با همون مانتو…